Rehearsal for Disaster Risk Management and Rescue Training

Prior to the happening of typhoon season in Southern Vietnam, ADRA in Vietnam held a two-day rehearsal of Disaster Risk Reduction and Rescue Training for relevant stakeholders including implementing partners at locality and direct beneficiaries of the Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management Projects.

In total, 167 participants reflecting gender-sensitive and disability inclusion approach were presenting in the activities bringing theoretical knowledge into practical actions..

The emergency scenario was set up, as a typhoon classified level 8 slashed Thoi An Dong ward. Strong wind accompanied by heavy rain raised water level by 3-4 meters. The community had to respond in five steps:

1. Call an ad hoc meeting at Committee for Flood Prevention and Storm Control;

2. Evacuate people residing in dangerous areas to safe zone; prioritize the elderly, children and people with disabilities;

3. Organize salvage boat;

4. Rescue injured people by fallen trees;

5. Call for meeting to evaluate the loss and recovery solution.

The Four on-spot motto (i.e. leadership on-spot; human resources on-spot; means on-spot; and logistics on-spot) has proven to be efficient in recent years and therefore it was applied in natural disaster preparedness and response activities this time.

Practice makes perfect and I hope this preparation will help mitigate the loss and destruction in the happening of coming calamity. It was the first Disaster Management Rehearsal organized in Binh Thuy District, of the Can Tho City. The selected area – Thoi An Dong ward – responded well to the proposed emergency situation. They employed the Four-on-spot motto in plans, fulfilled the tasks of Committee for Flood Prevention and Storm Control, facilitated efficient coordination and assigned works among relevant stakeholders, utilized tools and equipment provided by the ADRA project.”

– spoken Nguyen Ngoc Vinh, Official of the People’s Committee of Binh Thuy District.

Diễn tập phòng chống rủi ro thiên tai và tập huấn tìm kiếm cứu nạn

Trước mùa mưa bão tại miền Nam Việt Nam, ADRA tổ chức diễn tập phòng chống rủi ro thiên tai và tập huấn tìm kiếm cứu nạn (2 ngày) cùng đối tác địa phương và người hưởng lợi trực tiếp của các dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai.

Tổng số có 167 thành viên từ các trụ sở, ủy ban và cơ quan liên quan, cùng người dân địa phương có bao gồm các thành phần người lớn tuổi, người khuyết tật và trẻ em đã tham gia vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực hành.

Kịch bản thiên tai đưa ra là một cơn bão cấp 8 tác động trực tiếp tới phường Thới An Đông. Gió mạnh cùng mưa lớn làm mực nước dâng cao 3-4 mét. Cộng đồng ứng phó với cơn bão theo năm bước sau:

  1. Họp khẩn tại Ủy ban Phòng chống bão lũ;
  2. Di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn; ưu tiên người già, người khuyết tật và trẻ em;
  3. Tổ chức thuyền cứu nạn;
  4. Ứng cứu người bị thương do cây đổ;
  5. Tổ chức họp bàn để đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch phục hồi sau bão.

Phương châm Bổn tại chỗ bao gồm Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ được chứng minh là hiệu quả trong những năm gần đây trong phòng chống rủi ro thiên tai và vì vậy được áp dụng triệt để trong các bước lên kế hoạch và hành động lần này.

Rèn luyện nhiều thì thành thạo, tập luyện nhiều thì giỏi hơn. Tôi hi vọng sự chuẩn bị này có thể hạn chế được thiệt hại nếu thiên tai xảy ra. Đây là cuộc diễn tập Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn đầu tiên của quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Khu vực được chọn là phường Thới An Đông đã làm rất tốt, thể hiện được phương châm bốn tại chỗ, làm tốt công tác chỉ huy của ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường phối hợp tốt giữa các lực lượng tại địa phương, cũng như sử dụng thành thạo những phương tiện phòng chống thiên tai được trang bị bởi chính quyền địa phương và dự án ADRA.”

– chia sẻ từ Ông Nguyễn Ngọc Vinh, cán bộ Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thủy.